Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

Νομολογία- Χορήγηση προσωρινής διαταγής που αφορά στην άρση της παρακράτησης απο τη μισθοδοσία υπερχρεωμένου δανειολήπτη μέχρι τη συζήτηση της αίτησης

     Με την με ημερομηνία 7/2/2013 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκου Κέρκυρας, άρθηκε η παρακράτηση από τη μισθοδοσία υπερχρεωμένου δανειολήπτη, μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεώς του. Το ζήτημα που κρίθηκε εδώ,  αφορά σε μεγάλο αριθμό δανειοληπτών που ζητούν τη ρύθμιση των οφειλών τους ενώ όμως έχουν χορηγήσει πάγια εντολή στην τράπεζα να λαμβάνει αυτόματα τα μηνιαία ποσά που αντιστοιχούν στις οφειλές τους από τη μισθοδοσία τους. Κατ' αυτόν τον τρόπο, εφόσον ο οφειλέτης έχει ζητήσει ρύθμιση της εν λόγω οφειλής του, έχει τη δυνατότητα να μην καταβάλει το σύνολο του φερόμενου προς ρύθμιση ποσού,  μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως του. 

     Το κείμενο της προσωρινής διαταγής έχει ως εξής :   
                          ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
    Αφού έλαβε υπόψη το αίτημα του αιτούντος για προσωρινή διαταγή και αφού άκουσε τους πληρεξουσίους δικηγόρους των καθών, εκτός από τον τρίτο και τέταρτο των καθών που δεν εμφανίστηκαν καίτοι κλητεύθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δέχεται το αίτημα. Αίρει την παρακράτηση από τον δεύτερο και τρίτο των καθών μηνιαίως των ποσών 246,57 ευρώ και 232,66 ευρώ αντίστοιχα καθώς παραβλάπτεται το βιοτικό επίπεδο του αιτούντος και της οικογένειας του μέχρι τη συζήτηση της παρούσης (δικάσιμος 19/4/2013) οπότε το δικαστήριο θα αποφασίσει για την διατήρηση ή όχι της παραπάνω προσωρινής διαταγής συζήτησης της παρούσας (19/4/2013) οπότε το Δικαστήριο θα αποφασίσει για την διατήρηση ή όχι της παραπάνω προσωρινής διαταγής.
Κέρκυρα 7/02/2013

Ειρηνοδίκης                                            Γραμματέας 
ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ     ΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥ

Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Νομολογία - Απαλλαγή από τα χρέη για ποσό άνω των 60.000€ με απόφαση του Ειρηνοδικείου ΚομοτηνήςΜε την υπ’ αριθμ. 77/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής, ρυθμίστηκαν οι οφειλές υπερχρεωμένου δανειολήπτη , εξαιρουμένων από την εκποίηση , της κύριας κατοικίας του , του ΙΧΕ αυτοκινήτου του καθώς και της ψιλής κυριότητας επί ενός έτερου ακινήτου. Η απόφαση αυτή ρυθμίζει επί μια τετραετία τις οφειλές του αιτούντος ενώ για την διατήρηση της 1ης κατοικίας του , τον υποχρεώνει σε καταβολή 240 μηνιαίων δόσεων , που θα αρχίσουν μετά το πέρας της τετραετίας (περίοδος χάριτος) . Η απαλλαγή του αιτούντος ανέρχεται σε ποσό άνω των  60.000€.  

Αριθμός 77/2013
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Αργυρώ Ραχούτη,   με την παρουσία του Γραμματέα Δημητρίου Μερκούρη.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 4 Μαρτίου 2013 για να δικάσει  την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:
ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Ε. Α. του Μ., κατοίκου Κομοτηνής (οδός …), ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ιουλίας Μυλωνά.
Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτριών, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους [άρθρα 5 ν.3869/2010 και  748 παρ.2 ΚΠολΔ] και παρίστανται ως εξής:
1.της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «………….. ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ………….)και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο.
2. της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «……….. ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα (……………….) και εκπροσωπείται νόμιμα, ως υποκατασθείσα στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πρώην ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «………… ΑΕ», της οποίας η άδεια ανακλήθηκε και τέθηκε υπό ειδική εκκαθάριση δυνάμει απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τη συνεδρίαση 46/27-7-2012, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ β'2208/27-7-2012, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου,  ………….
3.της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «……………… ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός …………)και    εκπροσωπείται    νόμιμα,    η    οποία εκπροσωπήθηκε  στο Δικαστήριο από  τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ……………..
4. της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «…………» και με τον διακριτικό τίτλο «……»,που εδρεύει στην Αθήνα (…….), νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της, ……..
Ο αιτών με την από 15-10-2012 αίτηση του, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 98/26-10-2012  ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.
Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε η δικάσιμος, που αναφέρεται  στην αρχή της παρούσας.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, που εκφωνήθηκε στη σειρά της από το πινάκιο της εκούσιας δικαιοδοσίας, η πληρεξουσία δικηγόρος του αιτούντος ανέπτυξε και προφορικά την αίτηση, αναφερόμενη και στο έγγραφο σημείωμα προτάσεων που κατέθεσε στην έδρα, προσκόμισε τα έγγραφα που επικαλείται σ' αυτό και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση.
Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων μετεχουσών στη δίκη εταιρειών, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά νόμιμη κλήτευση τους (άρθρα 5 παρ. 1 του ν. 3869/2010 και αναλογική εφαρμογή άρθρου 748 παρ. 3 του Κ.Πολ.Δ) ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν και  την απόρριψη της αίτησης.
Ακολούθησε η συζήτηση,  όπως αναφέρεται  στα πρακτικά.
Μελέτησε τη δικογραφία-Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο
Με την κρινόμενη αίτηση, αντίγραφα της οποίας επιδόθηκαν και στις μετέχουσες πιστώτριες με ορισμό δικασίμου για τη συζήτηση της και πρόσκληση να υποβάλουν στη  γραμματεία  του  δικαστηρίου   εγγράφως  τις  παρατηρήσεις
2ο φύλλο της υπ’ αριθμ.77/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής
τους   και    να   δηλώσουν   αν   συμφωνούν   με το   προτεινόμενο σχέδιο  διευθέτησης  των οφειλών  μέσα    σε    αποκλειστική προθεσμία  δύο  μηνών  από  την  υποβολή  της αίτησης   (άρθρα  5 παρ.    1   του   ν.   3869/2010),   ο   αιτών,   κάτοικος   Κομοτηνής, επικαλούμενος αποτυχία  του επιχειρηθέντος εξωδικαστικού συμβιβασμού, έλλειψη  πτωχευτικής  του ικανότητας και μόνιμη  αδυναμία  πληρωμής  των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών  του  προς  τις μετέχουσες στη  δίκη πιστώτριες που αναφέρονται  στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση,  ζητεί, όπως σαφώς συνάγεται  από το όλο περιεχόμενο  της  αίτησης, την επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης οφειλών που  υποβάλλει, όπως  προτείνεται  ή όπως τροποποιηθεί, ώστε να αποκτήσει     ισχύ  δικαστικού συμβιβασμού, επικουρικά  δε και σε  περίπτωση  μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού, να  διαταχθεί η  ρύθμιση των χρεών του, για  χρονικό   διάστημα  τεσσάρων ετών  και  να  οριστούν οι  μηνιαίες καταβολές που υποχρεούται  να καταβάλλει  στους καθ' ων  η  αίτηση  πιστωτές  του,   με  σκοπό  την  απαλλαγή  του απ'   αυτά  καθώς  και   την   εξαίρεση  από  την  ρευστοποίηση  της κύριας κατοικίας του,   όπως την περιγράφει   ειδικότερα στην  αίτηση.
     Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση, στην οποίο περιλαμβάνονται: α) κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη, αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιαςδικαιοδοσίας       των     αρθ.      741     επ.      ΚΠολΔ      (άρθρο 3 ν. 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της, όπως προκύπτει από   τον   τηρούμενο   φάκελο   της   υπόθεσης,   υπάρχουν όλα τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του  ν.  3869/2010,  όπως ισχύει, ήτοι:1) η υπ' αριθμ. πρωτ.  249γ/4-3-2013  βεβαίωση της  Γραμματέως  του  Ειρηνοδικείου Αθηνών και το  υπ'αριθμ. 51/4-3-2013 πιστοποιητικό της Γραμματέως του   Δικαστηρίου αυτού ότι δεν εκκρεμεί άλλη  αίτηση του   αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του  στο Δικαστήριο  αυτό    ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί  προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους, όπως   διαπιστώθηκε μετά  από  αυτεπάγγελτο έλεγχο  κατ' αρθ.   13  παρ. 2 του  ν. 3869/2010. 2) τηρήθηκε  η  προδικασία  του    εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη  διαμεσολάβηση   προσώπου  απ'  αυτά  που έχουν   σχετική  εξουσία  από  το  νόμο      (βλ. αρθ. 2 ν.3869/2010), ο οποίος  απέτυχε όπως   βεβαιώνεται από την από 7-10-2012 βεβαίωση αποτυχίας        εξωδικαστικού συμβιβασμού του δικηγόρου Κομοτηνής        Α. Χ,, που ενήργησε ως διαμεσολαβητής φορέας, που κατατέθηκε  στη  γραμματεία του παρόντος   Δικαστηρίου  την 24-10-2012), 3) την  εμπρόθεσμη, ήτοι    την 24-10-2012 κατατεθείσα στη γραμματεία του   δικαστηρίου   αυτού (εντός της μηνιαίας προθεσμίας του  αρθρ.  5 παρ.    2    του  ν. 3869/2010) υπεύθυνη δήλωση  του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των  παραπάνω  καταστάσεων και για    τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων   επί ακινήτων,    στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία. 4) τα   εμπροθέσμως, ήτοι  την 24-10-2012  κατατεθέντα  έγγραφα που  έχει ο αιτών στη διάθεση του σχετικά  με   την περιουσία   του, τα κάθε είδους εισοδήματα   του, τους  πιστωτές  και   τις απαιτήσεις τους. Παραδεκτά δε εισάγεται  προς  συζήτηση   μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των      μετεχόντων πιστωτριών   και  επίδοση σ' αυτές της   κρινομένης αίτησης, στην  οποία  εμπεριέχονται τα  έγγραφα  του αρθ. 5  παρ. 1  ν. 3869/2010, όπως  προκύπτει από  τις  υπ' αριθμ. 3182/31-10-2012,3181/31-10-2012, 3183/31-10-2012 και 3253/15-11-
3ο φύλλο της υπ’ αριθμ. 77/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής
2012 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθήνας Ε. Π.
Η αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτομένων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών των μετεχουσών πιστωτριών αφού στο δικόγραφο της περιλαμβάνονται όλα τα κατά νόμο (άρθ. 4 παρ. 1 Ν.3869/2010) απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι:1) μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος ως φυσικού προσώπου που δεν έχει την πτωχευτική ιδιότητα, 2) κατάσταση της περιουσίας του, 3) η κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, 3) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, στοιχεία που περιέχονται σ'αυτή(Κρητικός, ρύθμιση ν. 3889/2010 σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν./64- Ανάτυπο σελ. 1477, επιπλέον βλέπε Είρ.θεσ. 5105/05-08-2011 & Ε ι ρ.Θεσ/νικης 1 /2011,) και κανένα άλλο στοιχείο δεν απαιτείται για την πληρότητα του ορισμένου της εν λόγω αίτησης (Ειρ. Θεσ/νικης 5105/2011,   δημ.  ΝΟΜΟΣ).
Τέλος ως προς την νομιμότητα της στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ 3, 8, και 11 του παραπάνω Ν.3869/2010 και πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, ώστε μετά την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού (καθώς δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών), να προβεί το Δικαστήριο σε (δικαστική) ρύθμιση των οφειλών. Το αίτημα περί απαλλαγής του αιτούντος από τα υπόλοιπα χρέη πρέπει να απορριφθεί καθόσον η απαλλαγή από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρ. 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που επιβάλλονται στον οφειλέτη με την απόφαση αυτή και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποιήσεως της παρούσας ρύθμισης.
Οι καθ'ων η αίτηση πιστώτριες τράπεζες, πλην της πρώτης (…) που δεν παραστάθηκε, παρότι κλητεύθηκε (βλ. την  υπ'  αριθμ. 3181/31-10-2012 έκθεση  επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ε. Π.) καθότι αντί αυτής, που τελεί υπό δικαστική εκκαθάριση, παραστάθηκε ως ειδική διάδοχος των περιουσιακών στοιχείων της η Τράπεζα Π…, στην οποία αυτά έχουν μεταβιβαστεί, δυνάμει της υπ'αριθμ.4/27-7-2012 απόφασης της ΤτΕ, αρνήθηκαν την αίτηση και ζήτησαν να απορριφθεί, προέβαλαν δε τις παρακάτω ενστάσεις: 1) ένσταση δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμής 2) ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος 3) ένσταση ανειλικρινούς δηλώσεως, όπως αυτές αναπτύσσονται από την κάθε μία στις προτάσεις που νόμιμα κατέθεσε. Οι παραπάνω ενστάσεις θα εξεταστούν περαιτέρω αν είναι νόμιμες και κατ' ουσίαν βάσιμες. Περαιτέρω η αξία της οικίας είναι θέμα αποδείξεως ενώ δεν υποχρεούται ο αιτών να αναφέρει στην αίτηση του την περιουσία της συζύγου του παρά μόνο τα εισοδήματα της, ώστε να κριθεί η συνεισφορά της στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Από την    ένορκη εξέταση  της  προτεινομένης από    τον αιτούντα  μάρτυρος αποδείξεως που  εξετάστηκε  στο ακροατήριο και περιλαμβάνεται στα σχετικά   πρακτικά   της δίκης και τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν   και επικαλούνται οι διάδικοι,  αποδείχθηκαν τα   ακόλουθα:    Ο αιτών, έχει γεννηθεί το έτος  1969   και είναι έγγαμος με   την ….. και   δεν  έχει παιδιά (βλ.   το με  αριθμ.  πρωτ. 18249/2012 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του     δήμου …). Είναι αστυνομικός με  τον  βαθμό του Ανθυπαστυνόμου    και  υπηρετεί στο AT ….. του νομού Ροδόπης. Ο μηνιαίος μισθός του, ανέρχεται  σε  1.202 ευρώ (βλ. το ηλεκτρονικό   αναλυτικό σημείωμα   αποδοχών   (Α/Α   00844/0002   του   μήνα  Μαρτίου 2013 που  προσκομίζει).  Η σύζυγος του    είναι άνεργη από  τον Ιούλιο  του  2012  και εγγεγραμμένη  στα μητρώα του  ΟΑΕΔ  και το μοναδικό της εισόδημα   προέρχεται από το   μίσθωμα ενός διαμερίσματος,  ύψους   150    ευρώ.  Ο  αιτών  έχει στην
4ο φύλλο της υπ’ αριθμ. 77/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής
αποκλειστική κυριότητα του ένα διαμέρισμα, που   βρίσκεται στον  έκτο  όροφο πολυόροφης οικοδομής,     κειμένης  στη Κομοτηνή, στο ΟΤ…  και  επί  της οδού   …., εμβαδού καθαρής επιφάνειας 92,1 τμ και  μικτής  117,54  τμ, και  αποτελεί την  κύρια κατοικία αυτού και της οικογένειας του.  Έχει επίσης την ψιλή κυριότητα επί  του δώματος ήτοι του δικαιώματος υψούν-μελλοντικής δόμησης επί ενός οικοπέδου, ευρισκομένου στο …. του νομού …….., εντός του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου,  στο  υπ' αριθμ. .. ΟΤ, στη θέση «……»  επί  της δημοτικής οδού ……, εκτάσεως του συνολικού  οικοπέδου  300,,50 τμ, ποσοστού συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου …….. εξήντα χιλιοστά (60/1000) και αναλογίας οικοπέδου 18,04 τμ, του οποίου  οικοπέδου  ο  συντελεστής δόμησης   είναι  υπερκαλυμμένος. Επίσης   έχει   στη   κυριότητα του ένα  αυτοκίνητο,  με   αριθμό  κυκλοφορίας   …… ΙΧΕ αυτοκίνητο, εργοστασίου  κατασκευής  MERCEDES  ΒΕΝΖ τύπου  Α CLASS   140,  1397   cc,  μοντέλο   1999,   με ημερομηνία πρώτης άδειας   29-7-2003,  εισαγόμενο,     ως  μεταχειρισμένο από Γερμανία, του  οποίου  η   εμπορική  αξία  εκτιμάται  σε 3.500 ευρώ. Το  παραπάνω  αυτοκίνητο   κυριότητας του  αιτούντος, αφενός, ενόψει  του ότι είναι   απολύτως απαραίτητο  για  τις μετακινήσεις   του  στην     προσπάθεια  του  για εξεύρεση εργασίας αλλά και  της πολύ   μικρή  πλέον,  εμπορικής του αξίας, δεν κρίνεται    πρόσφορο   προς   εκποίηση, γιατί  δεν πρόκειται  να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά  ούτε και να αποφέρει  κάποιο  αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των    πιστωτών του αιτούντος,  λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης(αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα    δημοσιεύσεων κλπ),  για  αυτό και κρίνεται ότι δεν  πρέπει  να διαταχθεί η  κατ'  αρθ. 9  παρ  1 του  38 69/10  εκποίηση του.
Προέκυψε περαιτέρω ότι σε χρόνο προγενέστερο του έτους από  την   κατάθεση  της  κρινόμενης  αίτησης είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, για τα οποία υπάρχει εμπράγματη ασφάλεια όσον αφορά αυτά της πρώτης πιστώτριας (Τράπεζα …. που υπεισήλθε στα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ….. ενώ για αυτά που αφορούν τις άλλες δύο τράπεζες (…………) δεν υπάρχει εμπράγματη ασφάλεια και θεωρούνται, κατά πλάσμα του νόμου σύμφωνα με το αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10, με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα, υπολογίζονται δε με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο αυτό (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ.   99).
1)       η οφειλή στην τράπεζα «….. », από την υπ' αριθμ.377/2008 σύμβαση στεγαστικού δανείου, αρχικού ποσού 150.000 ευρώ, που είχε συνάψει ο αιτών με την πρώτηπιστώτρια, τράπεζα ….., που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση και της οποίας ειδική διάδοχος είναι η Τράπεζα ….. ΑΕ, η οποία τυγχάνει ειδική διάδοχος των απαιτήσεων της … και η οποία μεταβιβάστηκε σε αυτήν (….)
ανέρχεται δε, μαζί με τους τόκους μέχρι στις 5-11-2012, στο συνολικό ποσό των 157.575,23 ευρώ, είναι δε εμπραγμάτως εξασφαλισμένο με υποθήκη επί της οικίας του αιτούντος.
2)       η οφειλή στην «…………..Α.Ε», ανέρχεται, μαζί με τους τόκους μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης στις 31-10-12, για την υπ' αριθμ. …../2006
σύμβαση καταναλωτικού δανείου, στο ποσόν των 3.754,15
ευρώ.
3)       η οφειλή στη «………..» ανέρχεται, μαζί με τους τόκους μέχρι την 23-5-2012 (δεν προσδιορίζει η τράπεζα το ποσόν μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης) :α)για την υπ' αριθμ. ………. σύμβαση πιστωτικής κάρτας στο ποσόν των 766, 84 ευρώ και β) για την υπ'
αριθμ.   ……………… σύμβαση   πιστωτικής  κάρτας  στο
5ο φύλλο της υπ’ αριθμ. 77/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής
ποσόν των 2.139,61 ευρώ και συνολικά στο ποσόν των 4.123,11  ευρώ.
Από το καλοκαίρι του έτους 2012 ο αιτών έχει πάψει να υπηρετεί τα δάνεια του αυτά, και έτσι περιήλθε σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τα ληξιπρόθεσμα χρέη του προς τους πιο πάνω πιστωτές του, η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, απορριπτόμενης της σχετικής ένστασης των καθών ως κατ'ουσίαν αβάσιμης.
Άλλη πηγή εισοδήματος πέραν του μισθού του δε διαθέτει ο αιτών, μοναδικό δε περιουσιακό στοιχείο, αξιόλογο προς εκποίηση, αποτελεί το προαναφερόμενο διαμέρισμα, της πλήρους κυριότητας του, μικτού εμβαδού 117,54 τ.μ. και καθαρού 92,19 τμ, το οποίο βρίσκεται στον 6ο όροφο πολυόροφης οικοδομής, που αγόρασε ο αιτών δυνάμει του υπ'αριθμ. …… συμβολαίου του συμβολαιογράφου Κομοτηνής Χ. Τ., και βρίσκεται στη Κομοτηνή, στο ΟΤ .. και επί της οδού ….., η εμπορική αξία του οποίου εκτιμάται σε 95.000 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη της παλαιότητας του (10ετίας περίπου), της περιοχής στην οποία βρίσκεται, του ορόφου (6ος) και του εμβαδού του, της αντικειμενικής του αξίας αλλά και των πτωτικών τάσεων στην αγορά ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.
Το διαμέρισμα αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία του και η αξία του δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο με τρία παιδιά, όπως ο αιτών, που ανέρχεται σε 250.000 ευρώ (αρθ. 21 παρ. 2 του ν. 3842/2010), όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση του από την εκποίηση. Ως προς το άλλο ακίνητο, του οποίου έχει την ψιλή κυριότητα, δεν κρίνεται ότι έχει κάποια αξία, ώστε να διαταχθεί η εκποίηση του, δεδομένου ότι όπως προκύπτει και από την από Νοέμβριο 2012 βεβαίωση του πολιτικού μηχανικού … ………., η οριζόντια ιδιοκτησία  του     δώματος,  σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, δεν δύναται να αξιοποιηθεί-οικοδομηθεί, αφού δεν υπάρχει υπόλοιπο δόμησης στο οικόπεδο. Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 κα l ειδικότερα αυτή των αρθ. 8 παρ. 2 και   9 παρ.2.
Η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματα του, επί τετραετία, που θα αρχίζουν το πρώτο πενθήμερο του δεύτερου μήνα μετά την δημοσίευση της απόφασης, διανεμόμενο συμμέτρως μεταξύ των μετεχουσών τραπεζών κατά την αναλογία των απαιτήσεων τους στο συνολικό χρέος (αρθ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, όπως προαναφέρθηκε, μοναδικό εισόδημα του αιτούντος αποτελεί ο μισθός του, ο οποίος ανέρχεται μηνιαία σε 1.202 ευρώ (βλ. το ηλεκτρονικό αναλυτικό σημείωμα αποδοχών (Α/Α 00844/0002 του μήνα Μαρτίου 2013 που προσκομίζει), χωρίς να αναμένεται περαιτέρω βελτίωση των εισοδημάτων του, οι δε οικογενειακές του δαπάνες περιορίζονται σ' αυτές που απαιτούνται προς ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών αυτού και της συζύγου του, η οποία είναι άνεργη, πλην όμως λόγω της ειδικότητας της ως εκπαιδευτικού, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εύρεσης εργασίας αυτής, είτε στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, δεδομένου ότι εργαζόταν κάθε χρόνο, όπως προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις του αιτούντος, υπολογίζονται δε (οι βιοτικές ανάγκες του) στο ποσόν των 750 ευρώ, λαμβανομένου υπ' όψη ότι ο οφειλέτης ο οποίος ζητά να υπαχθεί στις ευεργετικές γι αυτόν διατάξεις του νόμου, πρέπει από την πλευρά του να μειώσει στο ελάχιστο τις δαπάνες του μόνο στις απολύτως απαραίτητες, για το προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα των τεσσάρων ετών, χωρίς να συνυπολογίζεται σε αυτό και το ποσόν των 150    ευρώ   που   λαμβάνει    η   σύζυγος   του   από   μίσθωμα   
5ο φύλλο της υπ’ αριθμ. 77/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής
διαμερίσματος της,  καθόσον  το   καταβάλει  για δόση    του δανείου της. Συνεπώς  στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής   οι καταβολές πρέπει να  οριστούν  στο ποσό των 450 ευρώ   το μήνα,  που άλλωστε και  ο ίδιος στο σχέδιο ρύθμισης οφειλών του διατίθεται να  πληρώνει, διανεμόμενο  συμμέτρως  μεταξύ των  μετεχουσών κατά  την  αναλογία  των  απαιτήσεων τους  στο συνολικό χρέος, κατά τα εξής καταβλητέα ποσά μηνιαίως και συνολικά κατά τη τετραετία  σε   καθεμία.   Το  συνολικό  ποσό των οφειλών του   ανέρχεται  σε 164.235,83   ευρώ, το  οποίο αναλύεται σε   157.575,24 ευρώ προς την «τράπεζα  …..» που είναι ασφαλισμένη  με προσημείωση    υποθήκης    στην κατοικία   του   αιτούντος,    3.754,15   ευρώ   προς   την   «………αε»  και   2.906,45  ευρώ προς  την …….τραπεζα. Σε   κάθε   μία  από   τις  πιστώτριες  αυτές  αναλογεί από  το ποσό  των  450  ευρώ,   στην μεν  πρώτη  αυτό  των  431,74 ευρώ   (450   :164.235,84 χ 157.575,23),  στη δεύτερη αυτό των 10,29 (450:164.235,84x3.754, 15) ευρώ  και στη   τρίτη   αυτό των 7,97(450:164.235,84x2.906,45)  ευρώ. Μετά       την ολοκλήρωση  των  καταβολών  αυτών  στο  τέλος  της  4ετίας κάθε πιστωτής θα έχει λάβει τα εξής ποσά :
α) Η τράπεζα ……, 20.723,52 ευρώ (431,74 Χ 48 μήνες) και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτηση ποσού 136.851,72 ευρώ (157.575,24-20.723,52),
β) η «……..) 493,92€ ευρώ (10,29 Χ 48) και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτηση της ποσού 3.260,23 ευρώ (3.754,15 – 493,12)
γ) η …………. 382,56 ευρώ (7,97Χ48) και θα έχει μείνει υπόλοιπο από την απαίτησή της ποσού 2.523,89 ευρώ (2.906,45 – 382,56).
     Η ρύθμιση αυτή θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10, εφόσον με τις καταβολές επί 4ετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτών του αιτούντος και  προβάλλεται  σχετικό αίτημα απ'   αυτόν για  εξαίρεση από του την εκποίηση της κατοικίας του, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο η εξαίρεση της κατοικίας του από την εκποίηση (βλ. σε Κρητικό ο.π. σελ. 148,αριθ.16). Έτσι θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει μέχρι το 85% της εμπορικής της αξίας που ανέρχεται σε 95.000 ευρώ, δηλαδή ποσό μέχρι αυτό των 80.750 ευρώ (95.000X85%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο        της        Τράπεζα      της   Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευσητης παρούσας απόφασης, ο χρόνος δε εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε 20 χρόνια (240 μηνιαίες δόσεις), λαμβανομένης υπόψη της υπόλοιπης διάρκειας του στεγαστικού δανείου (34 χρόνια ), του συνόλου των χρεών του αιτούντος, της οικονομικής του δυνατότητας και της
ηλικίας του. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, που ανέρχονται σε 80.750 ευρώ, ήτοι 336,45 ευρώ τον μήνα (80.750:240 μήνες) θα ικανοποιηθούν οι     απαιτήσεις     της     τράπεζας     Πειραιώς     που είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη με εγγραφή υποθήκης στην κατοικία του αιτούντος, και συντρέχει περίπτωση προνομιακής ικανοποίησης της (αρθ. 9 παρ. 2 ) εφόσον το υπόλοιπο των απαιτήσεων της μετά τις καταβολές επί 4ετία , ανέρχεται σε 136.851,72 ευρώ. Έτσι η προνομιακή ικανοποίηση της πιστώτριας αυτής, θα γίνει μέχρι του ποσού των 80.750 ευρώ, με μηνιαίες καταβολές επί 240 μήνες, που θα αρχίσουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την πάροδο των καταβολών της τετραετίας, θα είναι καταβλητέες την 1η εργάσιμη  ημέρα   εκάστου  μηνός  και   εκάστη  μηνιαία  καταβολή
6ο  φύλλο της υπ'  αριθμ.  77/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής
θα ανέρχεται στο ποσό των 336,45, απαλλασσομένου του υπολοίπου των χρεών με την τήρηση της ρύθμισης. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνει χωρίς ανατοκισμό και με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τα χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ως προς τις υπόλοιπες παραπάνω απαιτήσεις των πιστωτών από τα καταναλωτικά δάνεια κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις 4ετείς καταβολές δεν μπορεί να ικανοποιηθούν, διότι δεν είναι δυνατόν να επιβληθούν περαιτέρω οικονομικές επιβαρύνσεις στον αιτούντα.
Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει η κρινόμενη αίτηση του αιτούντος να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατά την ουσιαστική της πλευρά και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση αυτή οφειλές του αιτούντος, όπως αναφέρεται στο διατακτικό.
Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρ. 8  παρ.   6 του Ν.   3869/2010.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει με παρόντες τους διαδίκους.
Δέχεται  την αίτηση.
Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές ποσού 450,00 ευρώ προς τις πιστώτριες Τράπεζες και συγκεκριμένα: α) ποσού 431,74 ευρώ στη ανώνυμη τραπεζική εταιρία με  την  επωνυμία« …….»,
β)   ποσού  10,29  ευρώ  στη  ανώνυμη  τραπεζική   εταιρία με   την επωνυμία    «…… ΑΕ» και γ)   ποσού  07,97   ευρώ στη  ανώνυμη   τραπεζική   εταιρία με   την επωνυμία …….».
Οι παραπάνω καταβολές θα αρχίζουν το πρώτο πενθήμερο του δεύτερου μήνα μετά την δημοσίευση της απόφασης.
Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, δηλαδή ένα διαμέρισμα, της πλήρους κυριότητας του, καθαρού εμβαδού 92,19 τμ και μικτού 117,54 τμ, το οποίο βρίσκεται στον 6ο όροφο πολυόροφης οικοδομής, και βρίσκεται  στη Κομοτηνή  και  επί  της οδού ……..
Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να .καταβάλει, για την διάσωση της ως άνω κατοικίας του: 1) στην ενέγγυα πιστώτρια «Τράπεζα ……….», το συνολικό ποσό των ογδόντα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (80.750) ευρώ με μηνιαίες καταβολές ποσού τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (336,46) και επί διακόσιους σαράντα (240) μήνες   (20 χρόνια Χ 12 μήνες).
 Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων, θα ξεκινήσει την πρώτη (1η) ημέρα του πρώτου (1ου) μήνα, τέσσερα (4) χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης (δηλαδή την 1-5-2017), θα γίνεται εντός του πρώτου πενταημέρου εκάστου μηνός, και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Κομοτηνή και στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 24-4-2013, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων των.Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νομολογία - Δεκτή η έφεση κατα απόφασης Ειρηνοδικείου η οποία απέρριψε αίτηση του Ν. 3869/2010 λόγω ελλείψεως προδικασίας
Με την υπ’ αριθμ. 6/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, έγινε δεκτή η έφεση υπερχρεωμένης δανειολήπτριας, κατά απόφασης Ειρηνοδικείου,  που είχε κρίνει ως απαράδεκτη την αίτηση λόγω ελλείψεως προδικασίας και συγκεκριμένα λόγω μη τήρησης της προβλεπόμενης στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 προδικασίας εντός της νόμιμης προθεσμίας. Ειδικότερα, η  αιτούσα είχε καταθέσει εμπροθέσμως με την αίτησή της και την προβλεπόμενη βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού,  στην οποία όμως είχε τεθεί ημερομηνία υπογραφής από την συνδράμουσα πληρεξούσια δικηγόρο , η ημερομηνία εντός του μηνός από την κατάθεση της αίτησης . Με το κείμενο δε τη βεβαίωσης απλώς βεβαίωνε την αποτυχία σε προγενέστερο στάδιο χωρίς να έχει τεθεί η ακριβής ημερομηνία αποτυχίας του σταδίου εξωδικαστικού συμβιβασμού,  η οποία, χωρίς καμία αμφιβολία, προέκυπτε από όλα τα υπόλοιπα έγγραφα της δικογραφίας .
Ενώ λοιπόν πρωτοδίκως είχε απορριφθεί ως απαράδεκτη η αίτησή της για τον ανωτέρω λόγο, ση συνέχεια , το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι πραγματικά τηρήθηκε η προδικασία, ερεύνησε κατ’ ουσίαν την αίτηση και τελικώς υπήγαγε στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, την αιτούσα – δανειολήπτρια.
Παρατίθεται μέρος της απόφασης που εξετάζει και κάνει δεκτό το λόγο έφεσης :

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 /2013
(αριθμός έκθεσης κατάθεσης έφεσης 5/13-6-2012)
(αριθμός έκθεσης προσδιορισμού δικασίμου ΕφΜ 19/20-6-2012)
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ   από   την   Δικαστή   Αικατερίνη   Τσιτσεκλίδου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Μαρία Πρωτογεράκη.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 27 Φεβρουαρίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ - ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Γ. Γ.  του Α.,  κατοίκου Κομοτηνής (οδός ……………), η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου Ιουλίας Μυλωνά, που κατέθεσε προτάσεις.
ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ - ΚΛΗΤΕΥΘΕΙΣΑΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ: ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «…………… Α.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στην Αθήνα (οδός …………), η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου …………, που κατέθεσε προτάσεις.
Η αιτούσα άσκησε, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής την με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Ε21/17-8-2011 αίτηση της, με την οποία ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ' αυτήν. Το Δικαστήριο, με την υπ' αρ. 19/2012 οριστική απόφαση του, που εκδόθηκε κατά την εκουσία δικαιοδοσία, απέρριψε την αίτηση. Ήδη, κατά της απόφασης αυτής παραπονείται η αιτούσα, με την υπό κρίση έφεση της (αριθμός έκθεσης κατάθεσης στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής 5/13.6.2012).
ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης, της οποίας ορίστηκε αρχικά δικάσιμος η 14.11.2012 και κατόπιν αναβολών η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας και κατά την εκφώνηση της από το οικείο πινάκιο οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων, οι οποίοι παραστάθηκαν όπως προαναφέρθηκε, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις κατατεθειμένες προτάσεις τους.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

2η σελ. της υπ' αρ. 6/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
Ως Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου κατ' άρθρο 17Α ΚΠολΔ
Εκουσία Δικαιοδοσία
Η υπό κρίση έφεση της αιτούσας κατά της με αριθμό 19/2012 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής, που εκδόθηκε κατά την εκουσία δικαιοδοσία, κατά την οποία και είχε εισαχθεί, αντιμωλία των διαδίκων, επί της από 17-8-2011 και με αρ. έκθ. κατάθ. Ε21/17-8-2011 εκ του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α' 130/3-8-2010) αίτησης της εκκαλούσας, έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, κατ' άρθρο 518 παρ. 2 ΚΠολΔ, καθόσον κανείς από τους διαδίκους δεν επικαλείται, αλλ' ούτε και από τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα έγγραφα του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει ότι έγινε επίδοση της εκκαλουμένης. Είναι παραδεκτή (άρθρα 495 επ., 511 επ. ΚΠολΔ) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω, κατά την ίδια εκουσία δικαιοδοσία (άρθρο 533 παρ. 1 ΚΠολΔ), στην οποία υπάγεται (άρθρο 3 Ν. 3869/2010), το βάσιμο των παραδεκτώς προβαλλόμενων λόγων της, από το παρόν Δικαστήριο, που είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο για την εκδίκαση της (άρθρο 17 Α' ΚΠολΔ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4994/2011).
Με τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Ε21/17.8.2011 αίτηση της, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής, η αιτούσα και ήδη εκκαλούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς την ήδη εφεσίβλητη, συνολικού ύψους 126.992,93 ευρώ, ζητούσε να εκδοθεί απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία θα επικυρώνει το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της, όπως αυτό περιγράφεται στην αίτηση της, ή μετά των τυχόν μεταβολών που ήθελε υποβάλει, εντός νομίμου προθεσμίας και να επιτευχθεί συμβιβασμός επί των ληξιπρόθεσμων οφειλών της. Επικουρικά δε ζητούσε και σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών της σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3869/2010 έναντι των πιστωτών, λαμβανομένης υπόψη της περιουσιακής της κατάστασης και των δυνατοτήτων του συζύγου της, με σκοπό -μετά την παρέλευση της τετραετίας και την τήρηση από μέρους της τής ρύθμισης- να απαλλαγεί από το υπόλοιπο χρέος της, με εξαίρεση της κύριας κατοικίας της, κατά τις διατάξεις του ν.3869/2010, και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων. Με την εκκαλούμενη, υπ' αρ. 19/2012 οριστική απόφαση του, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, δικάζοντας κατ' αντιμωλία των διαδίκων, απέρριψε την αίτηση ως


3η σελ. της υπ' αρ. 6/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
 Ως Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου κατ' άρθρο 17Α ΚΠολΔ
Εκουσία Δικαιοδοσία
απαράδεκτη, λόγω μη τήρησης της προβλεπόμενης στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 προδικασίας εντός της νόμιμης προθεσμίας. Η εκκαλούσα με την υπό κρίση έφεση και με το μοναδικό λόγο που περιέχεται σ' αυτή, παραπονείται για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και ζητεί να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση και να γίνει εν συνεχεία δεκτή η αίτηση της στο σύνολο της. Ειδικότερα, η εκκαλούσα, με τον μοναδικό λόγο της κρινόμενης έφεσης, ισχυρίζεται ότι η εκκαλουμένη απόφαση εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο, απορρίπτοντας την αίτηση ως απαράδεκτη λόγω μη τήρησης της εκ του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 προδικασίας, δεχόμενη ότι από την με ημερομηνία 5-9-2011 βεβαίωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της αιτούσας, διαπιστώνεται ότι η αποτυχία της προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού έπεται της κατάθεσης της ένδικης αίτησης, ενώ, εάν ερμήνευε και εφάρμοζε σωστά το νόμο, θα έπρεπε να κρίνει την αίτηση παραδεκτή και να δεχτεί ότι η εν λόγω βεβαίωση εκ του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3789/2010 φέρει ημερομηνία 5-9-2011, όχι ως ημερομηνία αποτυχίας της ως άνω προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού, αλλά ως ημερομηνία σύνταξης της εν λόγω βεβαίωσης, από δε την ημερομηνία κοινοποίησης στην πιστώτρια τράπεζα της αίτησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό (5.5.2011), σε συνδυασμό με την ημερομηνία κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης (17-8-2011), αποδεικνύεται ότι η τελευταία υποβλήθηκε εντός εξαμήνου από την αποτυχία της προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού. Ο λόγος αυτός της έφεσης, που παραδεκτά προβάλλεται, είναι νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Ν. 3789/2010, και πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα του. Εν προκειμένω, από τα έγγραφα, που προσκομίζουν μετ' επικλήσεως οι διάδικοι, τα οποία λαμβάνονται υπόψη είτε για άμεση απόδειξη είτε για τη συναγωγή από αυτά δικαστικών τεκμηρίων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Η Γ. Γ. του Α. υπέβαλε στις 5-5-2011 αίτηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, την οποία απηύθυνε προς τα αρμόδια όργανα της πιστώτριας τράπεζας με την επωνυμία «……………… Α.Ε.», τα οποία την παρέλαβαν αυθημερόν (βλ. υπογραφές υπαλλήλων της επί του πρώτου φύλλου αυτής). Έτασσε δε στην ως άνω πιστώτρια τράπεζα προθεσμία έως τις 15-6-2011, προκειμένου να γνωστοποιήσει την απάντηση της, άλλως της δήλωνε ότι μετά την άπρακτη

4η σελ. της υπ' αρ.6/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Ροδόπης
Ως Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου κατ' άρθρο 17Α ΚΠολΔ
Εκουσία Δικαιοδοσία
παρέλευση της προθεσμίας αυτής θα θεωρήσει την απάντηση της αρνητική και θα προβεί στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, με την ταυτόχρονη υπόμνηση ότι διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο την Ιουλία Μυλωνά. Εν συνεχεία, η ως άνω αιτούσα υπέβαλε στις 17-8-2011 στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής την εκ του άρθρου 4 του Ν. 3789/2010 αίτηση της. Ακολούθως, στις 6-9-2011 κατέθεσε, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. α' του ως άνω Νόμου, την με ημερομηνία 5-9-2011 βεβαίωση της Δικηγόρου Ιουλίας Μυλωνά περί αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού. Συνεπώς, από τα έγγραφα αυτά αποδεικνύεται ότι για το παραδεκτό της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Ε21/17-8-2011 απευθυνόμενης στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής αίτησης τηρήθηκε η προβλεπόμενη προδικασία διότι η συνταχθείσα στις 5-9-2011, από την προαναφερθείσα δικηγόρο που βοήθησε στην προσπάθεια, βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού (άρθρο 2 παρ. 2 Ν. 3789/2010) δεν χρειάζεται να συντάσσεται αυθημερόν της αποτυχίας, αλλά μπορεί να συνταχθεί και μετά την κατάθεση της αίτησης προς το Ειρηνοδικείο, αρκεί να βεβαιώνει αποτυχία προγενέστερη της κατάθεσης της αίτησης και να κατατίθεται η βεβαίωση εντός της προθεσμίας του ενός μηνός (άρθρο 4 παρ. 2 περ. α' Ν. 3789/2010). Επομένως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που με την εκκαλούμενη απόφαση τα αντίθετα έκρινε, εσφαλμένα το Νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε και πρέπει ο μοναδικός λόγος της κρινόμενης έφεσης να γίνει δεκτός ως βάσιμος κατ' ουσίαν, όπως και η έφεση στο σύνολο της πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσία βάσιμη. Στη συνέχεια, πρέπει, αφού εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση, να κρατηθεί και δικαστεί από το παρόν Δικαστήριο η κρινομένη αίτηση, που είναι παραδεκτή, δεδομένου ότι : α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου από αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (άρθρο 2 ν.3869/2010), ο οποίος απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από την δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης Ιουλία Μυλωνά, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση χρεών της στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση της για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του ν.3869/2010 (βλ. υπ' αρ. πρωτ. 300γ'/16-3-2012 βεβαίωση της

5η σελ. της υπ' αρ. 6/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης
Ως Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου κατ' άρθρο 17Α ΚΠολΔ
Εκουσία Δικαιοδοσία
Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αθηνών και το υπ' αρ. πρωτ. 46/23-4-2012 πιστοποιητικό της Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής), δ) κλητεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα η μετέχουσα πιστώτρια και επιδόθηκαν σ' αυτήν τα έγγραφα του άρθρου 5 παρ. 1 του ν.3869/2010 (βλ. υπ' αρ. 2148/12-9-2012 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Ε. Π.), ε) κατατέθηκαν εμπρόθεσμα (6-9-2011) στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου τα έγγραφα του άρθρου 4 παρ.2 και 4 του ν.3869/2010 (βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνες δηλώσεις για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ.). Η κρινόμενη αίτηση είναι ορισμένη, απορριπτόμενων των αντίθετων ισχυρισμών της πιστώτριας τράπεζας, και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ.3, 8 και 9 του ν. 3869/2010 και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν, δεδομένου ότι δεν επήλθε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των διάδικων μερών.
(…………………………………)